js设计模式笔记--享元模式

享元模式

 1. 运用共享技术有效的支持最大量的细粒度的对象,避免对象间拥有相同的内容造成多余的开销
 2. 主要对数据和方法共享分离,将数据和方法分为外部和内部,内部就是共享的,所以提出来这一部分能提高性能
 3. barrat李靖的解释
  • “享”是共享的意思,“元”指的是元件,也就是小颗粒的东西,
   享元顾名思义便是共享小部件,很多系统或者程序包含大量对象,但是这些对象
   绝大多数都是差不多的,除了一些极个别的属性外。
   在享元模式中有两个比较重要的关键词,内部变量和外部变量;内部变量是可以
   共享的属性集,而外部变量是对象之间的差异部分,通过相同+不同的方式组合诸
   多对象,可以有效地节省系统空间,降低内存大小。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
~function () {
'use strict'
var Flywight = function () {
var created = []

function create () {
var dom = document.createElement('div')
document.getElementById('container').appendChild(dom)
created.push(dom)
return dom
}

return {
getDiv: function () {
if (created.length < 5) {
return create()
} else {
var div = created.shift()
created.push(div)
return div
}
}
}

}

var paper = 0,
article = ['fsdfsdafsadf', 'fsdfsdfsdfdsa', 'fdsfsdfsdfasdf', 'fsdfsdfsdafsdafsdaf', 'ffsdfsdfsdafsdafasdfasdf'],
num = 5,
len = article.length

for (var i = 0; i < 5; i++) {
if (article[i]) {
Flywight.getDiv().innerHTML = article[i]
}
}

document.getElementById('next_page').onclick = function () {
if (article.length < 5) {
return
}

var n = ++paper * num % len,
j = 0

for (; i < 5; i++) {
if (article[n + j]) {
Flywight.getDiv().innerHTML = article[n + j]
} else if (article[n + j - len]) {
Flywight.getDiv().innerHTML = article[n + j - len]
} else {
Flywight.getDiv().innerHTML = ""
}
}
}

}()

~function () {
// 享元方法,其实也就是共享方法
'use strict'
var FlyWeight = {
moveX: function (x) {
this.x = x
},
moveY: function (y) {
this.y = y
}
}

var Player = function (x, y, c) {
this.x = x
this.y = y
this.color = c
}

Player.prototype = FlyWeight
Player.prototype.changeC = function (c) {
this.color = c
}

}()